WARUNKI UŻYWANIA STRON INTERNETOWYCH

Postanowienia ogólne

 

Chorwacka Wspólnota Turystyczna (dalej: HTZ) jest posiadaczem prawa do tworzenia i/lub publikowania treści i zarządza stronami internetowymi (portalem internetowym) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (dalej: Strony internetowe).

 

Osoba używająca Strony internetowe (dalej: Użytkownik), używając je bezwarunkowo zgadza się na zastosowanie niniejszych Warunków używania i uważa się, że jest ona zdolna do przyjęcia Warunków używania i rozumie wszystkie ryzyka związane z używaniem tutaj opublikowanych i dostępnych treści.

 

Użytkowanie treści dostępnych Stronach internetowych (bez względu na to czy jest on dostępny dla któregokolwiek Użytkownika lub ma ograniczoną dostępność poprzez zastosowanie chronionych systemów i zastosowania technologii informatycznej) dozwolone jest wyłącznie w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach użytkowania.

 

Każde innego rodzaju wykorzystanie treści dostępnych Stronach internetowych podlega odpowiedniej ochronie prawnej i zastosowaniu odpowiednich i dopuszczalnych przez prawo działań w stosunku do Użytkownika i/lub osoby trzeciej, która ma korzyści z takiego użytkowania dostępnej tutaj treści.

 

 

Opublikowane treści

 

Treścią opublikowaną i dostępną Stronach internetowych jest tekst, grafika, znaki chronione, logotypy, fotografie, fonogramy, wideogramy i inne treści audiowizualne, aplikacje komputerowe i bazy danych, jak również wszystkie pozostałe materiały informacyjne i techniczne, bez względu na sposób prezentacji, publikacji lub ich dostępności dla Użytkownika.

 

 

Prawo własności intelektualnej

 

Treść opublikowana Stronach internetowych chroniona jest przez przepisy prawa o własności intelektualnej i każde jej nieuprawnione wykorzystanie może być podstawą do wszczęcia postępowania o ochronę prawa w stosunku do Użytkownika przez HTZ lub trzecią osobę, która jest uprawnionym posiadaczem praw autorskich.

HTZ przy publikacji treści autorskich umożliwi wyświetlenie nazwiska autora treści względnie posiadacza praw autorskich, w sposób, który jest optymalny bez większych kosztów lub implementacji specjalnych rozwiązań technicznych.

 

Dostępność Stron internetowych

 

HTZ nie może gwarantować dostępności Stron internetowych w każdym czasie i za pośrednictwem każdego rodzaju urządzeń i przeglądarki, jak również każdego połączenia informatycznego. Strony internetowe mogą być tymczasowo lub dłużej, w całości lub częściowo niedostępne z powodu natury technicznej lub innej (konserwacja, błędy, niedostępność połączeń komunikacyjnych, siła wyższa, decyzje organów władzy itp.) HTZ nie może być uważane za odpowiedzialne za jakąkolwiek szkodę powstałą z powodu brak dostępności Stron internetowych. HTZ może w każdym czasie dokonać zmian Stron internetowych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, co obejmuje zmianę wizualną tożsamości, designu i architektury, systemu zarządzania treścią i innych rozwiązań stosowanych związanych z działaniem Stron internetowych.

 

 

Charakter opublikowanej treści i odpowiedzialność HTZ

 

Treść dostępna i opublikowana za pośrednictwem niniejszych stron internetowych ma wyłącznie charakter informacyjny i pochodzi ze źródeł, które HTZ uważa za sprawdzone, bez żadnej gwarancji HTZ, jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnego lub przemilczanego, że jest ona prawdziwa, pełna i/lub właściwa do jakiegoś określonego celu lub określonego sposobu użytkowania. Wymienioną treść Użytkownik wykorzystuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i HTZ nie może być uważana za odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania lub interpretacji.

Opublikowane treści i informacje w jakimkolwiek sensie nie są ofertą lub zaproszeniem do zamieszczania oferty handlowej lub jakiejkolwiek inne transakcji w związku z publikowaną treścią i informacjami.

 

 

Sposób i cel użytkowania treści

 

HTZ daje użytkownikowi ograniczone, niezbywalne i niewyłączne pozwolenie do oglądania, drukowania, kopiowania lub innego sposobu użytkowania treści na niniejszych stronach internetowych, wyłącznie na swój osobisty i niekomercyjny użytek, względnie dla celów promocji Chorwacji jako kierunku turystycznego, pod warunkiem, że w taki sposób wykorzystywanej treści nie zmienia lub udoskonala w jakikolwiek sposób (włącznie z publikacją na stronach internetowych o treściach niemoralnych) i że przy wykorzystanej treści poda HTZ jako źródło oraz nazwisko autora tej treści.

Jakikolwiek inny sposób lub cel użytkowania treści dozwolone są wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody HTZ i/lub innego ustawowego posiadacza prawa do treści, wyłącznie przez osobę, której udzielono takiej zgody i w sposób i w celu wymieniony w zgodzie.

 

 

Sposób dostępu do Stron internetowych i publikowanej treści

 

Dostęp do Stron internetowych umożliwiony jest dla nieograniczonej liczby osób z odpowiednim wyposażeniem komputerowym i połączeniem internetowym. HTZ zastrzega sobie prawo do tego, żeby w określonych przypadkach (konserwacja, błędy, brak dostępności połączenia komunikacyjnego, siła wyższa, decyzje organów władzy itp.) tymczasowo lub dłużej, w całości lub częściowo ograniczyć sposób i możliwość dostępu do stron internetowych częściowo lub w całości, jak również wszystkim Użytkownikom i użytkownikowi indywidualnemu lub grupie Użytkowników. W którymkolwiek z wymienionych przypadków, HTZ nie może być uważane za odpowiedzialne za jakąkolwiek szkodę powstałą z powodu brak dostępności Stron internetowych i publikowanej treści.

W momencie wejścia na Strony internetowe i dostępu do treści Użytkownik zobowiązany jest do używania standardowego wyposażenia technicznego i zwyczajowych standardów dostępu do Stron internetowych. Treść opublikowaną Stronach internetowych można przeglądać stosując wyłącznie dopuszczalne metody technologii informatycznych, w taki sposób i w takich ilościach i mierze w jakiej jest to zwyczajowe dla osoby fizycznej Użytkownika. Każdy inny sposób przeszukiwania i/lub użytkowania treści, którym obchodzi się chronione systemy i aplikacje technologii informatycznej lub przy okazji którego używane są określone aplikacje lub narzędzia do jednoczesnego pobierania ilości danych, która nie jest zwyczajowa dla osoby fizycznej Użytkownika, jest złamaniem prawa chronionego HTZ, za co Użytkownik ponosi odpowiednią materialną lub karną odpowiedzialność.

 

Treść osób trzecich

 

Strony internetowe mogą zawierać treści osób trzecich, jak forum, screensavery, aplikacje itp., które mogą ściągać lub tworzyć osoby trzecie samodzielnie.

HTZ nie gwarantuje, że takie treści są w pełni wolne od praw osób trzecich, w szczególności w części, która dotyczy własności intelektualnej.

Z wymienionych powodów HTZ nie odpowiada za szkodę, która mogłaby powstać Użytkownikowi poprzez użytkowanie treści osób trzecich, w jakimkolwiek sensie, bez względu na to, że wynika ona z wymagań osób trzecich lub niewłaściwego działania ściągniętych treści.

 

 

Prawo do zmiany treści

 

HTZ zastrzega sobie prawo do zmiany, kasowania (tymczasowego i stałego) jakiejkolwiek treści na Stronach internetowych, bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym i w którymkolwiek momencie i nie może być uważana za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku takiego działania.

 

 

Powiązania z treściami zewnętrznymi

 

Niniejsze strony internetowe zawierają również informacje osób trzecich i/lub połączenia do innych treści internetowych. HTZ w ani jednym wypadku nie odpowiada za treści w zewnętrznych źródłach danych, do których mogą prowadzić powiązania z tych stron internetowych i nie odpowiada, względnie odsyła do sposobu i warunków użytkowania tych treści.

HTZ nie może gwarantować dostępności treści zewnętrznych lub właściwego działania odnośników do nich i nie może być uważana za odpowiedzialną za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z użytkowaniem takich treści lub dostępu do nich. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego decydowania, czy chce do nich mieć dostęp i w jaki sposób mieć dostęp za pośrednictwem odnośników do tych Stron internetowych i jest odpowiedzialny za takie działania i świadomy konsekwencji, które mogą powstać w wyniku ich podejmowania.

 

 

Ochrona prywatności i zbieranie danych o Użytkownikach

 

HTZ przestrzega prywatności swoich Użytkowników Stron internetowych. Dane z procesu rejestracji i pozostałe dane o Użytkowniku nie będą przekazywanie osobom trzecim do wglądu i nie będą dostępne dla osób trzecich, poza przypadkiem kiedy określony jest taki obowiązek przez obowiązujące przepisy prawa.

 

HTZ na podstawie przepisów może zbierać określone dane o Użytkownikach otrzymane w trakcie użytkowania niniejszych stron internetowych. W taki sposób zebrane dane HTZ wykorzystuje przede wszystkim dla celów poprawy funkcjonalności niniejszych stron internetowych i ich treści w celu ich dodatkowego ukierunkowania i dostosowania do użytkowników, może je wykorzystywać do innych działań włącznie z promocją turystyki chorwackiej względnie realizacji zadań HTZ, co w szczególności obejmuje, ale nie ogranicza się do:

-        dokonania naliz zwyczajów i preferencji Uzytkownika dla potrzeb badania rynku i optymalizacji Stron internetowych (włącznie z analizą otrzymaną za pośrednictwem narzędzi osób trzecich, np. Google Analytics itp.)

-        dostosowanie Stron internetowych do nowych lub innych rozwiązań technicznych lub potrzeb Użytkownika

-        optymalizację intuicyjności i prostszego użytkowania i dostępu do treści

-        remarketingu wymagań użytkownika względnie retargetingu Użytkownika w celu promocji turystyki chorwackiej.

 

W celu zbierania określonych danych o działaniach lub wymaganiach Użytkowników, HTZ może używać specjalnych niewielkich plików, „ciasteczka” (cookies), które zapisywane są na komputerze Użytkownika i służą do realizacji określonego celu. Zgodnie z wyżej podanym HTZ publikuje również właściwą Politykę użytkowania ciasteczek (cookies policy), która publikowana jest na Stronach internetowych i z którą Użytkownik zostaje zapoznany w odpowiedni sposób, kiedy po raz pierwszy wchodzi na nie Polityka użytkowania „ciasteczek” (cookie policy) opisuje, jakie rodzaje „ciasteczek” i w jakich celach HTZ używa oraz daje Użytkownikowi możliwość niezaakceptowania używania ciasteczek lub jej zaakceptowania przez co zgadza się na sposób i cel ich używania i w podanym przypadku HTZ nie może być uważana za odpowiedzialną za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z zapisem i używaniem ciasteczek w sposób i w celu, któ®e Użytkownik zaakceptował w Polityce używania „ciasteczek” (cookie policy).

Polityka używania „cisteczek” (cookie policy) publikowana jest odrębnie od niniejszych Warunków użytkowania, ale jest ich integralną częścią.

 

Przy okazji dostępu do Stron internetowych HTZ może tymczasowo zapisać adres IP Użytkownika. Adresy IP mogą być zapisywane wyłącznie w celu monitorowania aktywności Użytkownika na Stronach internetowych (activity log), w celu ujawniania łamania przepisów prawa lub niniejszych Warunków użytkowania, stwierdzania niezgodnych z prawem lub innych nieakceptowalnych działań. Dane o adresach IP i monitorowaniu aktywności Użytkownika mogą w jakimkolwiek momencie zostać udostępnione właściwym organom władzy w celu stwierdzenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej Użytkownika. Zapisywanie adresu IP i danych o działaniach Użytkownika jest tymczasowe, najdłużej na okres miesiąca.

HTZ zobowiązuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszymi Warunkami użytkowania będzie chroniła prywatność Użytkowników Stron internetowych, poza przypadkami nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania lub postępowania Użytkownika w sposób, który jest niezgodny z przepisami.

 

Wyłączenie (optingout)


Według ustawień domyślnych wyszukiwania strony internetowe odwiedzających są śledzone przez Google Analytics w celu tworzenia anonimowych danych statystycznych wykorzystywanych do poprawy komfortu użytkowania.

Możesz wybrać, aby nie być śledzonym (wyłączenie). Jeśli zmienisz zdanie, możesz wybrać opcję ponownego uruchomienia śledzenia (włączenie).


Funkcja Nie śledź

 

Nie śledź to technologia umożliwiająca odwiedzającym wybranie opcji niepozwalającej na śledzenie ich aktywności na stronach internetowych niezależnie od celu monitorowania, w tym np. na potrzeby usług analitycznych, sieci reklamowych czy platform społecznościowych. Funkcja Nie śledź jest dostępna w różnych przeglądarkach, w tym:


Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    jeżeli w swojej w swojej przeglądarce internetowej wybrałeś opcję Nie śledź, Google Analytics uszanuje Twój wybór;
•    jeżeli masz włączoną opcję Nie śledź, nie będziesz śledzony. Jest to dodatek do wyłączenia zbierania i analizy danych w celu tworzenia danych statystycznych na naszej stronie internetowej;
•    jeżeli nie wybierzesz funkcję Nie śledź, ale zdecydujesz się wyłączyć, plik cookie „piwik_ignore” zostanie przechowany w twojej przeglądarce. Wszyscy odwiedzający, którzy wybrali opcję cookie „piwik_ignore”, nie będą monitorowani.
•    jeżeli zablokowałeś wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce, będziemy nadal zbierać ogólne informacje związane z Twoim wyszukiwaniem (np. liczba odwiedzających naszą stronę), ale dane, które go dotyczą, będą mniej dokładne (pliki cookie Piwik nie są wykorzystywane).
 

 

Zarejestrowani użytkownicy

 

HTZ może zezwolić na dostęp do określonych treści tylko zarejestrowanym Użytkownikom. Rejestrując się na niniejszych stronach internetowych, Użytkownik ma obowiązek przejść przez procedurę rejestracji, podać prawdziwe dane i wybrać nazwę użytkownika i hasło.

 

HTZ zastrzega sobie prawo do anulowania lub wstrzymania możliwości używania konta użytkownika i/lub jednej lub kilku usług, dla których zarejestrowany jest użytkownik, bez wcześniejszego informowania i/lub wyjaśnienia.

 

HTZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez anulowanie konta użytkownika i/lub jednej lub kilku usług, dla których Użytkownik jest zarejestrowany, jak również za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego użytkowania konta użytkownika przez osoby trzecie.

 

 

Klauzula salwatoryjna

 

Jeżeli dla któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania stwierdzono by, że jest nieważne, ten fakt nie będzie miał wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które pozostają obowiązujące.

 

 

Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

 

Wszystkie ewentualne spory w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, włączając w to spory związane z zagadnieniem ich powstania, treścią lub ustania, będą rozwiązywane na drodze polubownej, a w przypadku, jeżeli strony nie rozwiążą tego na drodze polubownej ustalają właściwość odpowiedniego sądu w Zagrzebiu.

 

Niniejsze Warunki użytkowania zostały sporządzone zgodnie z prawem chorwackim i stosowane jest dla nich i dla sporów, które ich dotyczą, prawo chorwackie bez stosowania postanowień prawa chorwackiego o odniesieniu do prawa trzeciego (renvoi) w części, w której jest to dopuszczalne w przepisach międzynarodowych.

 

 

Zmiany warunków użytkowania

 

HTZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w którymkolwiek momencie i nie jest i nie będzie odpowiedzialna za ewentualne skutki wynikające z takich zmian. Wymienione zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji na niniejszych stronach internetowych.