PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Všeobecné ustanovenia

 

Chorvátske turistické združenie  (ďalej iba: CHTZ) má právo na vytváranie a/alebo zverejňovanie obsahu, a upravovanie internetových stránok (internetový portál) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (ďalej iba: Internetové stránky).

 

Osoba, ktorá používa Internetové stránky (ďalej iba : Používateľ), ich používaním bezpodmienečne súhlasí s týmito Podmienkami používania, a považuje sa za schopnú akceptovať tieto Podmienky používania, a prijať všetky riziká spojené s používaním tu zverejneného a dostupného obsahu.

 

Používanie obsahu dostupného na Internetových stránkach (bez ohľadu na to, či je voľne dostupný pre hociktorého Používateľa, alebo obmedzene dostupný pomocou chránených systémov a aplikácií informatickej technológie), je povolené iba tým spôsobom a pod podmienkami, ktoré sú stanovené týmito Podmienkami používania. 

 

Každé iné používanie obsahu dostupného na Internetových stránkach podlieha príslušnej právnej ochrane a aplikácii príslušných a právne povolených opatrení voči Používateľovi a/alebo voči tretej osobe, ktorá má prospech z tohto používania tu dostupného obsahu.

 

 

Zverejnený obsah

 

Za obsah zverejnený a dostupný na Internetových stránkach sa považuje text, grafika, ochranné znaky, logotypy, fotografie, fonogramy, videogramy a iné audiovizuálne obsahy, počítačové aplikácie a zdroje informácií, ako aj všetky ostatné informatívne a technické materiály, bez ohľadu na spôsob zobrazenia, zverejnenia, alebo ich dostupnosti pre Používateľa.

 

 

Právo na intelektuálne vlastníctvo

 

Obsah zverejnený na Internetových stránkach je chránený predpismi o právach intelektuálneho vlastníctva, takže každé jeho neoprávnené použitie môže byť dôvodom pre začiatok konania pre ochranu práv voči Používateľovi zo strany CHTZ, alebo voči tretej osobe, ktorá je oprávneným držiteľom autorských práv.

CHTZ pri zverejnení autorského obsahu umožní zobrazenie mena autora obsahu, resp. držiteľa autorských práv tak, aby to bolo optimálne možné urobiť bez väčších nákladov alebo implementácie špeciálnych technických riešení.

 

Dostupnosť Internetových stránok

 

CHTZ nemôže zaručiť dostupnosť Internetových stránok kedykoľvek a na každom typu zariadenia a prehľadávača, a ani každého komunikačného spojenia. Internetové stránky môžu byť dočasne alebo aj dlhodobo, kompletne alebo čiastočne  nedostupné z technických alebo iných dôvodov (upravovanie, chyby, nedostupnosť komunikačného spojenia, vyššia sila, rozhodnutie orgánov verejnej moci a pod.) CHTZ nie je zodpovedné za akúkoľvek škodu spôsobenú nedostupnosťou Internetových stránok. CHTZ môže kedykoľvek vykonať zmeny na Internetových stránkach akýmkoľvek spôsobom, vrátane zmeny vizuálnej identity, dizajnu a architektúry, systému upravovania obsahu ako aj iných aplikačných riešení spojených s fungovaním Internetových stránok.

 

 

Charakter zverejneného obsahu a zodpovednosť CHTZ

 

Obsah zverejnený a dostupný na týchto Internetových stránkach je výlučne informatívneho charakteru a je získaný zo zdrojov, ktoré CHTZ považuje za dôveryhodné, bez akejkoľvek záruky CHTZ akéhokoľvek druhu, vyslovenej alebo tichej, bez ohľadu či je presný, včasný, úplný a/alebo vhodný pre daný účel alebo určitý spôsob používania. Uvedený obsah Používateľ používa výlučne na svoju zodpovednosť a CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú jeho používaním alebo interpretáciou.

Zverejnený obsah a informácie v žiadnom prípade neznamenajú ponuku alebo výzvu pre zadanie ponuky pre obchodovanie alebo akúkoľvek inú transakciu spojenú so zverejneným obsahom a informáciami.

 

 

Spôsob a účel používania obsahu

 

CHTZ dáva Používateľovi obmedzené, neprenosné a nevýhradné právo na prezeranie, vytlačenie, kopírovanie alebo iné používanie obsahu týchto internetových stránok, výlučne pre svoju osobu a nekomerciálne použitie, alebo na účel propagovania Chorvátska ako turistickej destinácie, pod podmienkou, že takto prevzatý obsah nebude meniť ani nahradzovať akýmkoľvek spôsobom (vrátane zverejňovania na internetových stránkach s nevhodným obsahom), a že pri prevzatom obsahu uvedie CHTZ ako aj meno autora uvedeného obsahu.

Akýkoľvek iný spôsob alebo účel používania obsahu je dovolený iba s predošlým písomným súhlasom CHTZ, alebo iného zákonitého držiteľa autorských práv obsahu, výlučne zo strany osoby, ktorej je taký súhlas daný spôsobom a na účel uvedený v danom súhlase.

 

 

Spôsob prístupu na internetové stránky a ku  zverejnenému obsahu

 

Prístup  na Internetové stránky je umožnený neohraničenému množstvu osôb s vhodnou výpočtovou technikou a internetovým spojením. CHTZ má právo, aby v daných prípadoch (upravovanie, chyby, nedostupnosť komunikačného spojenia, vyššia sila, rozhodnutie orgánov verejnej moci a pod.) dočasne, alebo dlhodobo, v celosti alebo čiastočne obmedzila spôsob a možnosť prístupu na internetové stránky, ako pre všetkých Používateľov, tak aj pre jedného Používateľa alebo skupine Používateľov. V akomkoľvek z uvedených prípadov CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú obmedzením prístupu na Internetové stránky a ku zverejnenému obsahu.

Počas prístupu na Internetové stránky a k obsahu musí Používateľ používať štandardné technické vybavenie a obvyklé štandardy a spôsoby prístupu na Internetové stránky. Obsah zverejnený na Internetových stránkach sa môže prezerať iba použitím povolených metód informatickej technológie, tým spôsobom, v množstve a v miere, ktoré sú obvyklé pre fyzickú osobu Používateľa. Každý iný spôsob prezerania alebo používania obsahu, ktorým sa obchádzajú chránené systémy a aplikácie informatickej technológie, alebo ktorým sa používajú určité aplikácie alebo nástroje pre simultánne sťahovanie množstva údajov, ktoré nie je obvyklé pre fyzickú osobu Používateľa, sa považuje za porušenie chráneného práva CHTZ, za čo Používateľ znáša prislúchajúcu materiálnu, trestnú alebo priestupkovú zodpovednosť.

 

Obsah tretích osôb

 

Internetové stránky môžu obsahovať aj obsah tretích osôb ako sú fórum,  screensaver, aplikácie a pod., ktoré môžu tretie osoby samostatne stiahnuť a vytvárať.

CHTZ nezaručuje, že je taký obsah  v celosti oslobodený od práv tretích osôb, osobitne v časti, ktorá sa vzťahuje na intelektuálne vlastníctvo.

Z uvedených dôvodov CHTZ nezodpovedá za škodu, ktorá by Používateľovi vznikla pri používaní obsahu tretích osôb v akomkoľvek zmysle, bez ohľadu na to, či pochádza zo žiadosti tretej osoby, alebo z nesprávneho fungovania stiahnutého obsahu.

 

 

Právo na zmenu obsahu

 

CHTZ ma právo na zmeny, zrušenie (dočasné alebo trvalé) akéhokoľvek obsahu alebo služby na Internetových stránkach, bez predchádzajúceho upozornenia, a kedykoľvek, pričom nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú týmto konaním.

 

 

Prepojenia na externý obsah

 

Tieto Internetové stránky obsahujú aj informácie tretích osôb a/alebo prepojenia na iné internetové obsahy. CHTZ nezodpovedá za obsah externých zdrojov a údaje, na ktoré môžu viesť prepojenia z týchto internetových stránok, a nezodpovedá alebo neukazuje spôsob a podmienky používania tohto obsahu.

CHTZ nezaručuje dostupnosť externých obsahov alebo správne fungovanie prepojení, a nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú používaním tohto obsahu alebo prístupom k nemu. Používateľ sa musí sám rozhodnúť, či otvorí a akým spôsobom otvorí obsah pomocou prepojení na týchto Internetových stránkach, a je sám zodpovedný za jeho používanie, pričom si je vedomý následkov, ktoré by mohli vzniknúť takýmto konaním.

 

 

Ochrana osobných údajov a získavanie informácií o Používateľoch

 

CHTZ chráni osobné údaje svojich Používateľov Internetových stránok. Údaje z registrácie ako aj iné údaje o Používateľovi nebudú dostupné k nahliadnutiu pre tretiu stranu, a nebudú dostupné tretej strane okrem prípadu,  kedy je to nariadené platnými predpismi.

 

CHTZ môže v súlade so zákonom zhromažďovať určité údaje o Používateľoch získané počas používania týchto Internetových stránok. Takto získané údaje CHTZ prvorado používa za účelom zlepšenia funkčnosti týchto internetových stránok a ich obsahu, aby sa viac zdokonalil a prispôsobil používateľom, a môže ich používať aj pre iné aktivity, ktoré zahŕňajú propagáciu chorvátskeho turizmu alebo vykonávanie úloh CHTZ, čo výnimočne zahŕňa, ale sa neobmedzuje na:

-        tvorbu analýzy zvykov a preferencií Používateľa za účelom prieskumu trhu a optimalizácie Internetových stránok (vrátane analýzy získanej cez nástroje tretích osôb, napr.  Google Analytics a pod.)

-        prispôsobenie sa Internetových stránok novým, alebo iným technickým riešeniam alebo potrebám Používateľa

-        optimalizácia intuitívnosti ako aj ľahšieho používania a prístupnosti  obsahu.

-        remarketing  používateľských žiadostí alebo retargeting Používateľa za účelom reklamy chorvátskeho turizmu.

 

Za účelom zhromažďovania určitých údajov o aktivitách alebo požiadavkách Používateľa, CHTZ môže použiť špeciálne malé súbory, „koláčiky (cookies), ktoré sa uložia do počítača Používateľa a používajú sa pre určené účely. V súlade s uvedeným, CHTZ vydáva aj príslušnú  Politiku používania koláčikov (cookie policy),  ktorá sa zverejňuje na Internetových stránkach a s ktorou sa Používateľ oboznámi správnym spôsobom, keď k nim po prvýkrát pristupuje. Politika používania „koláčikov“ (cookie policy) opisuje, ktoré druhy „koláčikov “a za akým účelom CHTZ používa, a usmerňuje Používateľa na možnosť , že môže odmietnuť prijatie použitia koláčikov, alebo to môže prijať, čím súhlasí so spôsobom a účelom ich používania, a aj v tomto prípade CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu ktorá nastala  uložením a používaním koláčikov tým spôsobom a za tým  účelom, ktorým Používateľ súhlasil s prijatím Politiky používania „koláčikov“ (cookie policy).

Politika používania „koláčikov“ (cookie policy) sa zverejňuje samostatne od týchto Podmienok používania, ale je ich súčasťou.

 

Pri pripojení sa na Internetové stránky môže CHTZ dočasne uložiť IP adresu Používateľa. IP adresy sa môžu ukladať a používať výlučne na sledovanie aktivity Používateľa na Internetových stránkach (activity log) za účelom odhalenia porušenia zákonných predpisov, alebo týchto Podmienok používania, potvrdenia nezákonných  alebo iných neprijateľných činností. Údaje o IP adresách a sledovaní aktivity Používateľa sa môžu kedykoľvek poskytnúť náležitým orgánom verejnej moci  na dokázanie akejkoľvek zodpovednosti Používateľa voči zákonu. Uloženie IP adresy a údajov o aktivitách Používateľa je dočasné, no najdlhšie po dobu jedného mesiaca.

CHTZ sa zaväzuje, že bude v súlade s platnými predpismi a týmito Podmienkami používania, chrániť osobné údaje Používateľa týchto internetových stránok, okrem prípadu porušenia týchto Podmienok používania alebo konania Používateľa takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pozitívnymi predpismi.

 

Vypnutie (opting out)


Podľa zadaných nastavení vyhľadávania sleduje Google Analytics internetové stránky návštevníkov s cieľom získavania anonymných štatistických údajov využívaných na vylepšovanie užívateľského prostredia.  

Môžete sa rozhodnúť, aby vás nesledovali (vypnutie). Ak zmeníte názor, môžete sa rozhodnúť, aby vás znovu sledovali (zapnutie).

 

Preferencie nesledovania


Funkcia nesledovania je funkciou umožňujúcou návštevníkom vypnutie opcie, ktorou sa ich internetové stránky sledujú za akýmkoľvek účelom, vrátane využitia služby pre analytiku, inzerčných sietí a sociálnych platforiem. Opcie nesledovania sú dostupné v rámci nasledovných prehliadačov:


Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    ak vo svojom prehliadači povolíte opciu nesledovania, Google Analytics bude Vašu voľbu rešpektovať;
•    ak ste aktivovali opciu nesledovania, nebude Vás sledovať. Ide o dodatok k vypnutiu zhromažďovania a analýzy údajov pre získanie štatistických údajov pre našu internetovú stránku;
•    ak ste neaktivovali opciu nesledovania, ale rozhodnete sa vypnúť, súbor cookie piwik_ignore sa uloží vo Vašom prehliadači. Google Analytics nebude sledovať ani jedného užívateľa so súborom piwik_ignore;
•    ak ste vo svojom prehliadači zamietli všetky cookies, aj ďalej budeme o vašom vyhľadávaní zhromažďovať niektoré údaje (napr. počet návštevníkov na našej stránke), no tieto budú menej precízne a Vaše návštevy nebudú sledované (nepoužívajú sa súbory Piwik cookies).

 

Zaregistrovaní používatelia

 

CHTZ môže povoliť prístup k určitému obsahu iba zaregistrovaným Používateľom.  Registráciou na týchto internetových stránkach je Používateľ povinný prejsť registráciou, uviesť pravdivé údaje, a zadať používateľské meno a heslo.

 

CHTZ má právo zrušiť alebo obmedziť možnosť používania užívateľského konta a/alebo jednej alebo viacerých služieb pre ktoré je Používateľ zaregistrovaný, bez predchádzajúceho oznámenia alebo/a vysvetlenia.

 

CHTZ nezodpovedá za škodu vzniknutú zrušením užívateľského konta alebo/a jednej alebo viacerých služieb pre ktoré je Používateľ zaregistrovaný, ako ani za škodu vzniknutú neoprávneným použitím užívateľského konta treťou osobou.

 

 

Salvatórna klauzula

 

Pokiaľ by sa za akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania následne zistilo, že je neplatné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania, ktoré zostávajú v platnosti.

 

 

Riešenie sporov a právomoc

 

Všetky potenciálne spory týkajúce sa týchto Podmienok používania, vrátane sporov týkajúcich sa otázky ich vzniku, obsahu alebo zániku, sa budú riešiť mierovou cestou, no v prípade neúspechu, sa pristupuje k riešeniu súdnou cestou na príslušnom súde v Záhrebe.

 

Tieto Podmienky používania sú zostavené v súlade s chorvátskym právom, takže na ne,  a na spory z nich vzniknuté platí chorvátske právo bez použitia ustanovení chorvátskeho práva o odvolaní na tretie právo (renvoi) v časti, kde je to povolené podľa medzinárodných predpisov.

 

 

Zmeny podmienok používania

 

CHTZ má právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania, a nie je ani nebude zodpovedné za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z týchto zmien. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v deň zverejnenia na týchto internetových stránkach.