POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI

Splošna določila

 

Hrvaška turistična skupnost (dalje v besedilu HTS) ima pravico do oblikovanja in/ali objavljanja vsebin ter upravljanja spletnih strani (spletnega portala) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (dalje v besedilu Spletne strani).

 

Oseba, ki uporablja Spletne strani (dalje v besedilu Uporabnik), se z uporabo slednjih strinja s Pogoji uporabe in se smatra, da je sposobna sprejeti Pogoje uporabe in da razume vsa tveganja v zvezi s tukaj objavljenimi in dostopnimi vsebinami.

 

Uporabljanje vsebin, ki so na voljo na Spletnih straneh (ne glede na to ali je vsebina prosto dostopna kateremukoli Uporabniku ali dostopna z omejitvami zaradi uporabe sistemov za varovanje in aplikacij informacijske tehnologije), je dovoljeno izključno na način in pod pogoji, ki jih določajo Pogoji uporabe.

 

Vsakršna druga uporaba vsebin, ki so dostopne na Spletnih straneh, je predmet pravnega varstva ter uporabe predpisanih in pravno dovoljenih ukrepov proti Uporabniku in/ali tretji osebi, ki ima korist od tovrstne uporabe tukaj dostopnih vsebin.

 

 

Objavljene vsebine

 

Kot vsebina, ki je objavljena in dostopna na Spletnih straneh, se smatra besedilo, grafika, zaščitni znaki, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami ter druge avdio in vizualne vsebine, računalniške aplikacije in baze podatkov kot tudi vsi ostali informativni ali tehnični materiali, ne glede na način prikaza, objave ali njihovo dostopnost Uporabniku.

 

 

Pravica intelektualnega lastništva

 

Vsebina, objavljena na Spletnih straneh, je zaščitena s predpisi o pravicah intelektualnega lastništva, zato lahko vsaka njegova nepooblaščena uporaba pomeni osnovo za kazensko prijavo proti Uporabniku s strani HTS ali tretje osebe, ki je pooblaščeni nosilec avtorskih pravic.

HTS bo pri objavi avtorskih vsebin omogočil prikaz avtorjevega imena oziroma nosilca avtorskih pravic vsebine, in sicer na optimalni način brez višjih stroškov ali implementacije posebnih tehničnih rešitev.

 

Dostopnost Spletnih strani

 

HTS ne more zagotoviti dostopnosti Spletnih strani v vsakem trenutku ter na vseh vrstah naprav in iskalnikov kot tudi na vsakem komunikacijskem kanalu. Spletne strani so lahko začasno ali za daljše obdobje, v celoti ali delno nedostopne zaradi tehničnih ali drugih razlogov (zaradi vzdrževanja, napake, nedostopnosti komunikacijskih kanalov, višje sile, odločbe državnih organov in podobno). HTS ne odgovarja za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi nedostopnosti Spletnih strani. HTS lahko kadarkoli, na katerikoli način in v kakršnikoli obliki naredi spremembe na Spletnih straneh, kar vključuje tudi spremembo vizualne identitete, dizajna in arhitekture, sistema upravljanja vsebin ter drugih aplikacijskih rešitev, ki so povezane z delovanjem Spletnih strani.

 

 

Značaj objavljenih vsebin in odgovornost HTS

 

Vsebina, objavljena in dostopna na Spletnih straneh, je izključno informativnega značaja in pridobljena od virov, ki jih HTS smatra kot zanesljive, vendar brez kakršnegakoli izrecnega ali neizrecnega zagotovila s strani HTS, da je slednja točna, pravilna, popolna in/ali primerna za določen namen ali določen način uporabe. Navedena vsebina je dana Uporabniku izključno na lastno odgovornost in se zato HTS ne čuti odgovorno za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali interpretacije omenjene vsebine.

Objavljene vsebine in informacije v nobenem primeru ne predstavljajo ponudbe ali poziva k pošiljanju ponudbe za poslovanje ali katerekoli druge vrste transakcije v zvezi z objavljeno vsebino in informacijami.

 

 

Način in namen uporabe vsebin

 

HTS daje Uporabniku omejeno, neprenosljivo in neizključno dovoljenje, da si ogleda, natisne, kopira ali na drug način uporablja vsebino Spletnih strani, in sicer izključno za svojo osebno in nekomercialno rabo oziroma z namenom promocije Hrvaške kot turistične destinacije in to pod pogojem, da prevzetih vsebin ne sme spreminjati ali skaziti na kakršenkoli način, vključno z objavo na spletnih straneh z moralno spornimi vsebinami, ter da ob prevzeti vsebini navede HTS in ime avtorja omenjene vsebine.

Kakršenkoli drug način ali namen uporabe vsebin je dovoljen zgolj s predhodnim pisnim soglasjem HTS in/ali drugega zakonitega nosilca avtorskih pravic teh vsebin, in to izključno s strani osebe, ki je prejela soglasje na način in z namenom, ki jih navaja pisno soglasje.

 

 

Način pristopa Spletnim stranem in objavljenim vsebinam

 

Dostop do Spletnih strani je omogočen neomejenemu številu oseb s primerno računalniško opremo in spletno povezavo. HTS si pridržuje pravico, da v nekaterih primerih (zaradi vzdrževanja, napake, nedostopnosti komunikacijskih kanalov, višje sile, odločb organov javne oblasti in podobno) začasno ali za daljše časovno obdobje, v celoti ali delno omeji način in možnost dostopa do Spletnih strani tako vsem Uporabnikom kot tudi posameznikom ali skupinam. V kateremkoli navedenem primeru HTS ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki je nastala zaradi omejevanja dostopa do Spletnih strani in objavljenih vsebin.

Pri dostopanju do Spletnih strani in njenih vsebin je Uporabnik dolžan uporabljati standardno tehnično opremo in klasične standarde ter načine dostopa do Spletnih strani. Vsebine, objavljene na Spletnih straneh, se lahko pregledujejo samo z uporabo dovoljenih metod informacijske tehnologije, in to na tak način in v tolikšni meri, kot je navadno za Uporabnika kot fizično osebo.

Vsak drug način pregledovanja in/ali uporabe vsebin, s katerimi se želi izogniti varovalnim sistemom in aplikacijam informacijske tehnologije, ali pri čemer se uporabljajo določene aplikacije ali orodja za simultano prevzemanje količine podatkov, ki ni običajna za fizično osebo Uporabnika, pomeni kršenje varstvenih pravic HTS, za kar Uporabnik krije ustrezno materialno, kazensko ali prekrškovno odgovornost.

 

Vsebine tretjih oseb

 

Spletne strani lahko vsebujejo vsebine tretjih oseb, kot so forumi, ohranjevalniki zaslonov, aplikacije in podobno, ki jih lahko tretje osebe prosto prevzemajo ali oblikujejo.

HTS ne zagotavlja, da je takšna vsebina popolnoma oproščena pravic tretje osebe, še posebej v delu, ki se nanaša na intelektualno lastništvo.

Iz navedenih razlogov HTS ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabljanja vsebin tretje osebe v kateremkoli smislu ne glede na to, ali škoda izhaja iz zahtevkov tretje osebe ali zaradi nepravilnega delovanja prevzetih vsebin.

 

 

Pravica do spremembe vsebin

 

HTS si zadržuje pravico do sprememb, ukinitve (začasne in trajne) katerekoli vsebine ali storitve na Spletnih straneh brez kakršnegakoli predhodnega obvestila in to v kateremkoli trenutku, hkrati pa ne odgovarja za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi opravljenih sprememb.

 

 

Povezave na zunanje vsebine

 

Spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih oseb in/ali povezave na druge spletne strani. HTS v nobenem primeru ne odgovarja za vsebine na zunanjih virih podatkov, do katerih se lahko pride z omenjenimi povezavami, prav tako pa ne odgovarja oziroma ne nakazuje na način in pogoje uporabe teh vsebin.

HTS ne zagotavlja dostopnosti do teh zunanjih vsebin ali njihovo pravilno delovanje, zato pa ni odgovorna za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi uporabe omenjenih vsebin ali povezav. Uporabnik je dolžan samostojno odločati, ali bo uporabil povezave do teh spletnih strani in je zato samostojno odgovoren za takšno početje ter se zaveda tega, da so lahko posledice rezultat slednjih.

 

 

Varovanje zasebnosti in zbiranje podatkov o Uporabniku

 

HTS spoštuje zasebnost Uporabnikov svojih Spletnih strani. Podatki iz postopka registracije in drugi podatki niso v pogled tretji strani in ne bodo dostopni tretji strani, razen v primeru, ko je takšna obveznost predmet veljavnih predpisov.

 

HTS lahko v skladu z zakonom zbira določene podatke o Uporabnikih, ki so uporabljali Spletne strani. Na tak način pridobljene podatke bo HTS primarno uporabil v namen izboljšanja delovanja Spletnih strani in njihovih vsebin, zato da bi slednje bile dodatno usmerjene in prilagojene Uporabnikom, lahko pa jih uporablja tudi za druge dejavnosti, ki so predmet promocije hrvaškega turizma oziroma izvrševanja nalog HTS, to pa zajema predvsem, hkrati pa se ne omejuje samo na:

-        izdelavo analize navad in preferenc Uporabnika za potrebe raziskovanja trga in optimizacije Spletnih strani (vključno z analizo, prejeto s strani orodij tretje osebe, na primer Google Analytics in podobno),

-        prilagoditve Spletnih strani novim ali drugačnim tehničnim rešitvam ali potrebam Uporabnika,

-        optimizacijo intuitivnosti in lažjega uporabljanja ter dostopa do vsebin,

-        ponovno trženje (remarketing) zahtev Uporabnikov oziroma retargeting Uporabnika z namenom promocije hrvaškega turizma.

 

 

Z namenom zbiranja določenih podatkov o dejavnostih ali zahtevah Uporabnika lahko HTS uporablja posebne manjše datoteke, tako imenovane piškotke (cookies), ki se snemajo na računalnik Uporabnika in služijo za določen namen. V skladu z navedenim HTS objavlja tudi pripadajočo Politiko uporabe piškotkov (Cookie Policy), ki je objavljena na Spletnih straneh in s katero se Uporabnik srečuje že pri prvem vstopu. Politika uporabe piškotkov opisuje, katere vrste piškotkov in v kateri namen jih HTS uporablja, ter napoti Uporabnika na možnost, da se z njimi ne strinja ali da jih prevzame, s čimer se strinja z načinom in namenom uporabe slednjih. V navedenem primeru HTS ni odgovoren za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi shranjevanja ali uporabljanja piškotkov na način in z namenom, s katerimi se je Uporabnik strinjal, ko je sprejel Politiko uporabe piškotkov.

Politika uporabe piškotkov je objavljena posebno od Pogojev uporabe, vendar je njihov sestavni del.

 

V času dostopanja do Spletnih strani lahko HTS shrani IP naslov Uporabnika. Slednji so lahko shranjeni in se uporabljajo izključno zaradi spremljanja dejavnosti Uporabnika na Spletnih straneh (Activity Log), in to z namenom razkrivanja kršitev zakonskih predpisov ali Pogojev uporabe ter zaradi odkrivanja nezakonitih ali drugih nesprejemljivih dejanj. Podatki o IP naslovih in spremljanju aktivnosti Uporabnika se lahko kdajkoli odstopijo pristojnim organom javne oblasti zaradi ugotavljanja katerekoli zakonsko utemeljene odgovornosti Uporabnika. Shranjevanje IP naslova in podatkov o dejavnostih Uporabnika je začasno in se opravlja za največ mesec dni.

HTS se zavezuje, da bo v skladu z veljavnimi predpisi in temi Pogoji uporabe skrbel za varstvo podatkov Uporabnika Spletnih strani, razen v primeru kršitev Pogojev uporabe ali v primeru nasprotovanja pozitivnim predpisom.

 

Izključitev (opting out)


Po prevzetih nastavitvah spletne strani, obiskovalce pri brskanju sledi Google Analytics, da bi se pripravili anonimni statistični podatki, ki se uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Lahko izberete, da vas se ne sledi (izključitev). Če si premislite, lahko izberete možnost ponovnega spremljanja (vključitev).
 

Ne sledi mi preference


Ne sledi mi funkcija je funkcija, ki obiskovalcem omogoča izključitev možnosti, da jim spletne strani sledijo za kateri koli namen, vključno z uporabo servisa za analitiko, oglaševalskih omrežij ali družabnih platform. Možnosti Ne sledi mi so na voljo v številnih brskalnikih, vključno z:


Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    če v svojem brskalniku omogočite možnost Ne sledi mi, bo Google Analytics spoštoval vašo izbiro;
•    če ste omogočili možnost Ne sledi mi, se vas ne bo sledilo. To predstavlja dodatek izključitve zbiranja in analize podatkov za pripravo statističnih podatkov za našo spletno stran;
•    če niste omogočili možnost Ne sledi mi, ampak ste se odločite za izključitev, piškotek piwik_ignore bo shranjen v vašem brskalniku. Google Analytics ne bo sledil nobenem obiskovalcu s piškotkom piwik_ignore;
•    če ste v svojem brskalniku onemogočili vse piškotke, bomo še vedno zbirali nekatere splošne podatke o vašem brskanju (npr. število obiskovalcev na naši strani), vendar bodo manj natančni in vašim obiskom se ne bo sledilo (ne uporabljajo se Piwik piškotki).

 

Registrirani uporabniki

 

HTS lahko dovoli dostop do določenih vsebin samo registriranim Uporabnikom. Z registracijo na Spletne strani se Uporabnik obvezuje, da bo opravil postopek registracije, vnesel resnične podatke ter izbral uporabniško ime in geslo.

 

HTS si pridržuje pravico do ukinitve ali omejitve možnosti uporabljanja uporabniškega računa in/ali ene ali več storitev, za katere je Uporabnik registriran, in to brez predhodnega opozorila in/ali razlage.

 

HTS ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi ukinitve uporabniškega računa in/ali ene ali več storitev, za katere je Uporabnik registriran, ravno tako pa ni odgovoren za nastalo škodo zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa s strani tretje osebe.

 

 

Salvatorna klavzula

 

Če bi se za katero od določb Pogojev uporabe ugotovilo, da je neveljavna, to ne bo vplivalo na preostala določila Pogojev uporabe, ki ostanejo veljavni.

 

Reševanje sporov in mednarodno pravo

 

Vsi morebitni spori v zvezi s Pogoji uporabe, vključno s spori, ki so vezani na vprašanje njegovega nastanka, vsebine ali prenehanja, se bodo reševali po mirni poti, v nasprotnem pa je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Zagrebu.

 

Pogoji uporabe so sestavljeni v skladu s hrvaško zakonodajo ter se za njih in za spore, ki izhajajo iz slednjih, uporablja hrvaška zakonodaja brez uporabe določil hrvaške zakonodaje o napotilu na tretjo zakonodajo (renvoi) v delu, kjer je to dovoljeno z mednarodnimi predpisi.

 

Spremembe Pogojev uporabe

 

HTS si pridržuje pravico do sprememb Pogojev uporabe v kateremkoli trenutku, hkrati pa ni odgovoren za morebitne posledice, ki so nastale zaradi slednjih. Navedene spremembe stopijo v veljavo z dnem objave na Spletnih straneh.