WEBBSIDORNAS ANVÄNDARVILLKOR

Allmänna bestämmelser

 

Hrvatska turistička zajednica (i vidare text: HTZ) är rättighetshavare till att skapa och/eller publicera innehåll på och att administrera webbsidorna (internetportalen) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (i vidare text: Webbsidor).

 

Personen som använder Webbsidorna (i vidare text: Användare) förpliktar sig absolut genom att använda dessa till att följa de här angivna Användarvillkoren, och det anses att samma person är kapabel att acceptera dessa Användarvillkor och förstår alla risker knutna till användning av det här publicerade och tillgängliga innehållet.

 

Användning av innehåll tillgänglig på Webbsidorna (oavsett om detta är fritt tillgängligt för alla Användare eller begränsat tillgängligt på grund av skyddade system och IT-applikationer) är endast tillåten på det sätt och under de villkor som ordnas med de här Användarvillkoren.

 

Alla andra sätt att använda innehållet tillgängligt på Webbsidorna är föremål för rättsligt skydd och för relevanta och enligt lag tillåtna åtgärder mot Användaren och/eller tredje parter som drar nytta av sådan användning av det här tillgängliga innehållet.

 

Det publicerade innehållet

 

Som innehåll publicerat och tillgängligt på Webbsidorna anses text, grafik, varumärken, logotyper, fotografier, fonogram, videogram och annat audiovisuellt innehåll, datorapplikationer och databaser såväl som alla andra informativa eller tekniska material, oavsett deras visningssätt, publiceringssätt eller deras tillgänglighet för Användaren.

 

Immateriella rättigheter

 

Innehållet publicerat på Webbsidorna är skyddat enligt förordningarna om immaterialrätt och varje obehörig användning av detta innehåll kan därför vara underlag för rättskyddande åtgärder mot Användaren, och detta av HTZ eller tredje parter som är rättmätiga upphovsrättsinnehavare.

HTZ ska vid publiceringen av upphovsrättsskyddat innehåll möjliggöra att auktorns eller upphovsmannens namn visas, och detta på sättet på vilket det optimalt är möjligt att göra utan större kostnader eller implementation av särskilda tekniska lösningar.

 

Webbsidornas tillgänglighet

 

HTZ kan inte garantera Webbsidornas tillgänglighet under alla tider, med alla sorters apparater och webbläsare såväl som över alla kommunikationslänkar. Webbsidorna kan tillfälligt eller undre längre perioder vara helt eller delvist otillgängliga på grund av tekniska eller andra sorters skäl (underhåll, fel, kommunikationslänkarnas otillgänglighet, force majeure, offentliga myndigheternas besked och liknande). HTZ kan inte hållas ansvarig för vilken skada som helst som uppstår på grund av Webbsidornas otillgänglighet. HTZ kan när som helst genomföra förändringar på Webbsidorna och detta i vilken som helst form, vilket innebär förändringar av visuell identitet, design och arkitektur, innehållets administreringssystem och andra applikationslösningar knutna till Webbsidornas fungerande.

 

 

Det publicerade innehållets karakteristiker och HTZ:s ansvarighet

 

Innehåll som är publicerat på och tillgänglig via dessa Webbsidor är enbart av informativ karaktär och har erhållits från källor som HTZ anses vara pålitliga, men utan vilken som helst garanti av HTZ, varken explicit eller implicit, att detta innehåll är rätt, lägligt, fullkomligt och/eller lämpat för något bestämt ändamål eller något bestämt användningssätt. Det nämnda innehållet använder Användaren på eget ansvar och HTZ kan inte hållas ansvarig för vilken skada som helst som uppstår på grund av innehållets användning eller interpretation.

Det publicerade innehållet och upplysningarna är inte i någon mening anbud eller inbjudan att lägga anbud för kommers eller vilken som helst annan transaktion som gäller de publicerade innehållet och upplysningar.

 

 

Innehållets användningssätt och -syfte

 

HTZ ger Användaren begränsad, icke-överförbar och icke-exklusiv tillåtelse att beskåda, trycka, kopiera eller på något annat sätt använda dessa Webbsidors innehåll, enbart för sin personliga och icke-kommersiella användning respektive i syfte att gynna Kroatien som resmål, under villkoren att det på så sätt skaffade innehållet inte blir förändrat eller på något sätt förvanskat (inklusive genom uppladdning på webbsidor med moraliskt olämpligt innehåll), och att Användaren nämner HTZ som detta innehålls källa samt detta innehålls auktors namn.

Alla andra sätt och syften att använda innehållet är tillåtna bara med HTZ:s och/eller den andra lagliga upphovsrättsinhavarens föregående skriftligt godkännande, och detta exklusive av personen som har fått detta godkännande och på sättet och med syftet som anges i detta godkännande.

 

 

Sättet att nå Webbsidorna och det publicerade innehållet

 

Tillgång till Webbsidorna är möjliggjord för ett obegränsat antal personer med adekvat datorutrustning och internetanslutning. HTZ förbehåller sig rätten att i vissa fall (underhåll, fel, kommunikationslänkarnas otillgänglighet, force majeure, offentliga myndigheternas besked och liknande) tillfälligt eller under längre perioder, helt eller delvist begränsa sätt och möjligheter att nå Webbsidorna delvist eller i helhet, både för alla Användare som för enstaka Användare eller grupper av Användare. I inget av de nämnda fallen kan HTZ hållas ansvarig för vilken som helst skada som uppstår på grund av begränsad tillgång till Webbsidorna och det publicerade innehållet.

Vid besök på Webbsidorna och tillgång till innehållet är Användaren förpliktad att använda standardiserad utrustning och konventionella standarder och sätt att få tillgång till Webbsidorna. Innehåll publicerat på Webbsidorna är endast möjligt att söka bland genom att använda tillåtna IT-metoder, och detta på det sätt och i den mängd och grad som det är vanligt för Användarens fysiska person. Alla andra sätt att söka bland och/eller använda innehållet som kringgår skyddade system och IT-applikationer, eller vid vilka det används vissa applikationer eller verktyg för samtidigt nedladdning av datamängder som inte är vanliga för Användarens fysiska person, utgör kränkning av HTZ:s skyddade rätt, och för detta ska Användaren bära lämpade ekonomiskt ansvar, straffrättsligt ansvar eller ansvar för förseelser.

 

 

Tredje parters innehåll

 

Webbsidorna kan innehålla tredje parters innehåll som det är forum, skärmsläckare, applikationer och likadant som tredje parter kan självständigt ladda ned eller skapa.

HTZ garanterar inte att sådant innehåll är helt befriat från tredje parters rättigheter, särskilt när det gäller upphovsrätten.

På grund av de nämnda skälen kan HTZ inte hållas ansvarig för skador som Användaren kan drabbas av genom användning av tredje parters innehåll på vilket sätt som helst, oavsett om skadan orsakas av tredje parternas anfordran eller det nedladdade innehållets felaktigt fungerande.

 

 

Rätten att förändra innehållet

 

HTZ förbehåller sig rätten att förändra, avskaffa (tillfälligt och permanent) allt innehåll och alla tjänster på Webbsidorna, utan förpliktelse till förhandsbesked och när som helst, och kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av sådana handlingar.

 

 

Länkar till externt innehåll

 

Dessa webbsidor innehåller bland annat information som tillhör tredje parter och/eller länkar till annat webbinnehåll. HTZ kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för innehåll på externa källor till vilka länkarna på de här webbsidorna kan leda, ansvarar inte för och tyder inte på dessa innehålls användningssätt och -villkor.

HTZ kan inte heller garantera de externa innehållens tillgänglighet eller felfritt fungerande av länkar som leder till dessa, och kan inte hållas ansvarig för någon som helst skada som uppstod på grund av sådant innehålls användning eller tillgång till detsamma. Användaren är förpliktad till att självständigt bestämma om och på vilket sätt han eller hon ska få tillgång till innehållet som länkarna på de här Webbsidorna leder till, och att vara självständigt ansvarig för sådana handlingar och medveten om dessa sina handlingars konsekvenser.

 

 

Skydd av privatlivet och insamling av data om Användare

 

HTZ respekterar sekretessen av sina Webbsidors Användare. Uppgifter ur registreringsprocessen och andra uppgifter om Användaren kommer varken att ges för granskning till tredje part eller vara tillgängliga för tredje part förutom när en sådan förpliktelse ordnas med gällande föreskrifter.

 

HTZ kan i överensstämmelse med lagen insamla vissa uppgifter om Användare som fås under användningen av dessa Webbsidor. Dessa på så sätt insamlade uppgifter använder HTZ primärt för att förbättra dessa webbsidors och deras innehålls kvalitet för att ytterligare rikta dem till och anpassa dem för användarna, men HTZ kan också använda dem för andra aktiviteter som innefattar att promovera den kroatiska turismen respektive för utförandet av HTZ:s uppgift, vilket särskilt innebär men inte begränsas på:

-        att göra analyser över Användares vanor och preferenser, och detta för marknadsforskningens behov och Webbsidornas optimering (inklusive analyserna gjorda med tredje parters verktyg, som t.ex. Google Analytics och liknande)

-        anpassning av Webbsidorna till nyare eller annorlunda tekniska lösningar eller till Användarnas behov

-        intuitionsoptimering och lättare användning av och tillgång till innehållet

-        om-marketing  av användarnas krav eller om-targeting av Användare i syftet att promovera kroatisk turism.

 

I syftet att insamla vissa upplysningar om Användarnas aktiviteter eller krav kan HTZ använda speciella små filer, ”webbkakor” (cookies), som sparas på Användarens dator och tjänar till att åstadkomma ett bestämt syfte. I överenstämmelse med detta publicerar HTZ också sina Regler om ”webbkakor” (cookie policy) som publiceras på Webbsidorna och med vilka Användaren bekantar sig på ett lämpligt sätt när han eller hon för första gång stöter på dem. Reglerna om ”webbkakor” (cookie policy) beskriver vilka sorters ”webbkakor” HTZ använder och till vilka syften, och hänvisar Användaren till möjligheten att tacka nej till användningen av dessa respektive att acceptera den, genom vilket han eller hon accepterar deras användningssätt och syfte, och i detta fall kan HTZ inte hållas ansvarig för vilken som helst skada som uppstår på grund av webbkakorna när de sparas och användas på sättet som Användaren har accepterat genom att ha accepterat Reglerna om ”webbkakor” (cookie policy).

Reglerna om ”webbkakor” (cookie policy) publiceras fristående från de här Användarvillkoren, men utgör deras beståndsdel.

 

Vid besök på Webbsidorna kan HTZ tillfälligt spara Användarens IP-adress. IP-adresser kan sparas och användas endast för att följa Användarnas aktiviteter på Webbsidorna (activity log) för att upptäcka kränkningar av lagar eller av de här Användarvillkoren, samt för att stadfästa olagliga eller andra icke-acceptabla aktiviteter. Upplysningar om IP-adresser och Användarnas aktiviteter kan när som helst ges till granskning för behöriga offentliga myndigheter för att fastställa vilket som helst av Användarens i lagen grundade ansvar. Sparandet av IP-adresser och upplysningarna om Användarens aktiviteter görs tillfälligt, och längst under en månad.

HTZ förbinder sig att, enligt gällande föreskrifter och de här Användarvillkoren, skydda dessa Webbsidornas Användarnas sekretess, förutom i fall att dessa Användarvillkor kränks eller att Användaren handlar på sätt som är emot gällande föreskrifter.

 

Stäng av (inaktivera) spårning


I enlighet med webbplatsers standardinställningar för sökning spårar Google Analytics besökaren för att skapa anonym statistisk data som ska användas för att förbättra användarens upplevelse. 

Du kan välja att inte bli spårad (inaktivera spårning). Om du ändrar dig kan du på nytt välja att bli spårad (aktivera spårning).

 

Spåra mig inte – preferenser


Funktionen Spåra mig inte erbjuder användarna möjligheten att skicka en begäran om att inte spåras av webbplatser, och detta oavsett ändamål, inklusive användning av analytiska tjänster, annonsnätverk och sociala plattformar. Alternativet Spåra mig inte är tillgängligt i en rad webbläsare, inklusive:


Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    om du har gjort inställningen Spåra mig inte i din webbläsare kommer Google Analtytics att respektera ditt val;
•    om du har gjort inställningen Spåra mig inte, blir du inte spårad. Det betyder att din information inte blir insamlad och analyserad för att skapa statistisk data för vår webbplats;
•    om du har gjort inställningen Spåra mig inte men beslutar dig för att inaktivera spårning, sparas cookien piwik_ignore i din webbläsare. Ingen användare med cookien piwik_ignore spåras av Google Analytics; 
•    om du har inaktiverat alla cookies i din webbläsare kommer vi att insamla allmänna upplysningar om din sökning (t.ex. antalet besökare på vår webbplats), men dessa är mindre precisa och dina besök spåras inte (Piwik cookies används inte).

 

 

Registrerade användare

 

HTZ kan tillåta tillgång till bestämt innehåll bara för registrerade Användare. För att registrera sig på dessa Webbsidor är Användaren förpliktad att gå igenom registreringsprocessen, ange sanna uppgifter, och välja sitt användarnamn och sitt lösenord.

 

HTZ förbehåller sig rätten att avskaffa eller förvägra möjligheten till användning av användarkontot och/eller en eller flera tjänster som användaren är registrerad för, och detta utan förhandsbesked eller/och förklaring.

 

HTZ kan inte hållas ansvarig för skador orsakade genom avskaffandet av användarkontot eller/och en eller flera tjänster som Användaren är registrerad för, och inte heller för skador orsakade av tredje parters obehöriga användning av användarkontot.

 

 

Uppdelningsklausul

 

Om det för någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor bestämmas att denna är ogiltig kommer detta faktum inte hå någon effekt på de andra bestämmelserna i dessa Användarvillkor som fortfarande gäller.

 

 

Tvistelösningar och gällande lagar

 

Alla eventuella tvister angående dessa Användarvillkor, inklusive tvister knutna till frågor om deras uppstående, innehåll eller upplösning, ska försökas lösa på ett fredligt sätt, och i fall att detta inte lyckas kommer den behöriga domstolen i Zagreb lösa dem enligt sin jurisdiktion.

 

Dessa Användarvillkor är skrivna i överensstämmelse med kroatiska lagar och vid tvister som uppstår ur dem användas det kroatiska lagar utan de föreskrifter i kroatiska lagstiftningen om hänvisningen till tredje lagstiftningen (renvoi) i delar där detta är tillåtet enligt internationella föreskrifter.

 

 

Förändringar i användarvillkoren

 

HTZ förbehåller sig rätten till förändringar i dessa Användarvillkor när som helst och kan inte och ska inte hållas ansvarig för möjliga konsekvenser som uppstår på grund av sådana förändringar. De nämnda förändringarna träder i kraft samma dag när de publiceras på dessa webbsidor.